Om VäxaEnheten Syd

Enheten För att Växa Syd

I juli 2018 startade Växa Syd sin verksamhet i Lund genom att öppna stödboendet Villa Sotaren, på Sotarevägen 14 i Lund. I Växa Syds verksamhetsidé ingår att matcha och anpassa insatserna utifrån klientens specifika behov. Under tiden som klienten vistas i stödboende, träningslägenhet eller i familjehem ges möjlighet att ta del av ett brett utbud av insatser, vilka samtliga är inkluderade i dygnsavgiften. KBT, MI, tolvsteg samt spelbehandling är några exempel på vanligt förekommande insatser.

Växa Syd har utöver stödboendet i Lund, genom sitt nära samarbete med Växaenheten i Örebro, även tillgång till stödboende, familjehem och träningslägenheter i mellersta Sverige.

Verksamhetsansvarig för Växa Syd är Johannes Fäldt som har en bred erfarenhet av socialt arbete, såväl teoretisk som praktisk, med en bakgrund som doktorand, universitetsadjunkt, verksamhetsutvecklare vid behandlingshem samt socialsekreterare med inriktning missbruk.

Villa Sotaren
Villa Sotaren är ett stödboende i Lund med sju platser. Verksamheten riktar sig mot män över 21 år med missbruksproblem och samsjuklighet. I boendet erbjuds klienterna en tät struktur med bl.a. stödgrupper, ADL, samt fysisk och social träning. Klienternas behandlingsinsatser utgår ifrån remittentens uppdrag och verkställs med stöd av en genomförandeplan. Växa Syd har tillgång till bl. a psykiatriker, psykolog, KBT-terapeut, alkohol- och drogbehandlare samt spelbehandlare. Vardagar mellan kl. 13-ca 16.30 är tid avsatt för individuella behandlingsinsatser samt eget arbete/sysselsättning.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta

Johannes Fäldt
Verksamhetsansvarig
Växa Syd
0769–269596
E-post: info@vaxasyd.se
Hemsida: www. Vaxasyd.se